TÜRKMEN WEKILIÝETINIŇ YKDYSADY HYZMATDAŞLYK GURAMASYNYŇ DAŞARY IŞLER MINISTRLERINIŇ GEŇEŞINIŇ MEJLISINE GATNAŞMAGY

2023-nji ýylyň 24-nji ýanwarynda Daşkende, Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredow Ykdysady hyzmatdaşlyk guramasyna (ECO) agza ýurtlaryň Daşary işler ministrleri Geňeşiniň (CMFA) 26-njy mejlisine gatnaşdy.

Bu çärä agza döwletleriň daşary işler ministrlikleriniň ýolbaşçylary, sebit guramalarynyň ýolbaşçylary, ýöriteleşdirilen edaralar, sebit institutlary we ECO-nyň degişli guramalary gatnaşdy.

Duşuşyga gatnaşyjylar söwda, maýa goýumlary, ýaşyl ykdysadyýet, sanlylaşdyrma, energetika, azyk howpsuzlygy, ekologiýa, oba hojalygy we ulag ugurlary boýunça sebitleýin hyzmatdaşlygy ösdürmegiň köp sanly meselelerini ara alyp maslahatlaşdylar. Şeýle hem, söwda-ykdysady gatnaşyklary mundan beýläk-de ösdürmek, ECO giňişliginde ykdysady ösüşiň täze ýollaryny gözlemek boýunça tekliplere garaldy.

Mejlisiň dowamynda Geňeş 2023-nji ýyl üçin iş meýilnamasyny we ECO -nyň wakalar senenamasyny tassyklady, sekretariatyň we ECO-nyň ýöriteleşdirilen guramalarynyň işleri baradaky hasabatlar kabul edildi, guramanyň taslama işleriniň meseleleri boýunça teklipler taýýarlanyldy, 2023-nji ýyl üçin býudjet tassyklandy we Özbegistanyň ECO-da başlyklygynyň netijeleri jemlendi.

R.Meredow öz çykyşynda "ECO üçin 2025-nji ýyla çenli görüş" we "Aşgabat hereketler ylalaşygy" ýaly konseptual resminamalaryň guramanyň täze hakykatlara uýgunlaşmak üçin berk platforma öwrülendigini, ýakyn geljek üçin bilelikdäki işler üçin anyk görkezmeleri berendigini aýtdy. Şunuň bilen baglylykda, ECO-nyň çäginde hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan ugurlary boýunça ýurduň garaýşyny hödürledi, şeýle hem Türkmenistandan ECO-nyň mundan beýläkki ösüş strategiýasy barada teklipleri hödürledi.

Hususan-da, ulag we logistikany çalt ösdürmegiň, energetika pudagynda hyzmatdaşlygy çuňlaşdyrmagyň, “integrasiýa koridorlaryny” döretmäge gönükdirilen önümçilik liniýalaryny döretmek arkaly önümçilik hyzmatdaşlygyny giňeltmegiň, serhetaşa we sebitleýin söwda mümkinçiliklerinden peýdalanyp, ähmiýeti kiçi we orta telekeçilik pudagynda hyzmatdaşlygy güýçlendirmegiň, azyk howpsuzlygyny üpjün etmek tagallalaryna goşulmagyň, ECO-ny halkara jemgyýetçiliginiň öňüni alyş diplomatiýasy arkaly döwletara gatnaşyklaryň konstruktiw modellerini ösdürmek tagallalaryna birikdirmeiň ähmiýeti nygtaldy.

Ministrler Geňeşiniň netijesi boýunça Daşkent Beýannamasy kabul edildi.

***

Şol gün, ECO-nyň ministrler Geňeşiniň mejlisine gatnaşmagynyň çäginde Türkmenistanyň Daşary işler ministri Özbegistan Respublikasynyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýew tarapyndan kabul edildi.

R.Meredow Özbegistanyň Prezidentine Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň we Halk Maslahatynyň Başlygy, Milli Lider Gurbanguly Berdimuhamedowyň mähirli salamlaryny we hoşniýetli arzuwlaryny ýetirdi.

Duşuşykda 2022-nji ýylda  Türkmenistanyň Prezidentiniň Özbegistana döwlet saparynyň we Özbegistanyň Prezidentiniň Türkmenistana resmi saparynyň dowamynda gazanylan ylalaşyklaryň iň ýokary derejede durmuşa geçirilmegi boýunça meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy.

Özbek-türkmen gatnaşyklaryň strategiki hyzmatdaşlygynyň has-da çuňlaşdyrmagyň, söwda-ykdysady ugurda, senagat hyzmatdaşlygy, ulag we logistika, ýangyç-energetika pudagynda hyzmatdaşlygy ösdürmegiň, sebitara gatnaşyklary hem-de medeni-ynsanperwer alyş-çalyş gatnaşyklaryny ösdürmegiň görnüşlerine seredilip geçildi.

Geljekki duşuşyklaryň we çäreleriň tertibine üns berildi.

Şeýle hem sebitleýin we halkara gün tertibiniň möhüm meseleleri barada pikir alşyldy.